Sari la conținut

Araba — devenită oficială sub Omeiazi — a devenit limbă dominantă, înlocuind greaca și aramaica , dominante în epoca bizantină. Acesta a fost momentul în care o riguroasæautoreflexivitate s-a orientat spre examinarea limitelor tradiflionale ale obiectelor sculpturale moderniste, totaøa cum o reflecflie fenomenologicæ asupra spafliului vizualitæflii insista asupra reîncorporærii parametrilor arhitecturaliîn conceperea picturii øi a sculpturii. Un alt împărat roman care a fost sirian a fost Filip Arabul Marcus Iulius Filipus , împărat din până în Theodor Adorno O distanflæ de douæzeci de ani ne desparte de momentul istoric al artei conceptuale. Franța a trimis mii de soldați din Maroc și Senegal, redobândind astfel multe orașe, deși rezistența a durat până în primăvara lui În mai , forțele siriene au invadat Palestina , împreună cu statele arabe și imediat au atacat așezările evreiești.

Astfel, chiar atunci cîndpretindea cæ dislocæ formalismul lui Greenberg øi Fried, el actualiza, de fapt, proiectul modernist al autoreflexivitæflii. Altfel spus, producflia artisticæ mai e încæ, pentru Kosuth, înrezultatul datând om foarte sensibil intenflii artisticecare se constituie, mai presus de toate, în autoreflecflie chiar dacæ acum e mai mult discursivæ decît perceptivæ,mai mult epistemologicæ decît esenflialistæ.

Privilegierea axei literale în dauna axei referenfliale a limbajului vizual —aøa cum o læsase moøtenire estetica formalistæ a lui Greenberg — fusese contratæ în arta pop printr-o consacrareprovocatoare faflæ de iconografia culturii de masæ. Apoi, atît minimalismul, cît øi arta pop au subliniat permanentprezenfla universalæ a mijloacelor de reproducere industrialæ ca un cadru indepasabil ce condiflioneazæmijloacele artistice de producflie sau, altfel spus, au subliniat faptul cæ estetica de atelier fusese înlocuitæ ireversibilde o esteticæ a producfliei øi a consumului.

Lectura îngustæ pe care o opereazæ Kosuth asuprareadymade-ului e surprinzætoare pentru încæ un motiv. Înel susflinea explicit cæ intrase pentru primadatæ în contact cu opera lui Duchamp mai curînd prin intermediul lui Johns øi Morris decît printr-un studiu efectival scrierilor øi lucrærilor lui Duchamp. Aøa cum am væzut, primele douæ faze ale receptærii lui Duchamp de cætre artiøtii americani de la începutul anilor Johns øi Rauschenberg pînæ la Warhol øi Morris, la începutul anilorau inaugurat, treptat, o întreagæserie de implicaflii ale readymade-urilor lui Duchamp.

De exemplu, plasînd ceea ce fusese pînæ atunci un obiect cu caracteristici vizualediferite de cele aøteptate în contextul unei ambianfle artistice sau proclamînd, în calitate de artist, obiectuldrept un obiect de artæ, indiferent dacæ a fost sau nu într-o ambianflæ artisticæ.

Prin aceasta, teoria conceptualistæ timpurie nu doar datând omul non-comited lasæ pe dinafaræ opera picturalæa lui Duchamp, ci, în plus, mai øi ignoræ lucræri datând omul non-comited adeværat fundamentale ca Three Standard Stoppagesca sæ nu mai pomenim de Marea sticlæ — sau de Etant données [Date fiind] — ,sau Boîte en valise [Cutie-valizæ], realizatæ în — Însæ ceea ce e øi mai grav e cæ lectura readymadeurilorbrute este, în ea însæøi, extrem de îngustæ, reducînd, de fapt, pur øi simplu, modelul readymade-ului lacel al propozifliei analitice.

Øi, lucrul cel mai important,dupæ Kosuth, aceasta înseamnæ cæ propozifliile artistice se constituie în negarea oricærei referenflialitæfli, fie eacea a contextului istoric al semnului artisticfie cea a funcfliei øi utilizærii sale sociale:Operele de artæ sînt propoziflii analitice.

Adicæ, privite în contextul-lor-ca-artæ, ele nu furnizeazæ niciun felde informaflie despre nicio stare de fapt. O operæ de artæ este o tautologie prin faptul cæ e o prezentarea intenfliei artistului, adicæ el spune cæ acea operæ de artæ anume este artæ, ceea ce înseamnæ cæ e o definifliea artei. Operele de artæ care încearcæ sæ ne spunæ cevadespre lume sînt condamnate sæ eøueze. Poate cæ unii vor încerca sæ susflinæ cæ, de fapt, cultul reînnoit al tautologiei pe care îl instituie Kosuth împlineøteproiectul simbolist.

S-ar putea spune, de exemplu, cæ aceastæ reînnoire e urmarea logicæ a preocupærii exclusivea simbolismului pentru condifliile øi teoretizærile modurilor de concepere øi lecturare a artei.

Un astfel deargument tot n-ar putea împiedica totuøi apariflia unor întrebæri privind cadrul istoric diferit în care un astfel decult trebuie sæ-øi datând omul non-comited propria determinare. Încæ de la originile sale simboliste, teologia modernistæ a arteifusese dominatæ de o opoziflie polarizantæ. Fiindcæ o venerare religioasæ a formei plastice autoreferenfliale capuræ negaflie a gîndirii raflionaliste øi empiriste poate fi lecturatæ, în acelaøi timp, ca fiind nimic altceva decît înscriereaøi instrumentalizarea acelei ordini anume — chiar øi, sau mai ales, în negaflia sa — în domeniul esteticii înseøi aplicarea aproape imediatæ øi universalæ a simbolismului la cosmosul producfliei de mærfuri din secolul alXIX-lea e o bunæ dovadæ pentru aceasta.

Aceastæ dialecticæ a ajuns sæ-øi cearæ drepturile istorice cu atît mai ræspicat în contextul contemporan postbelic. Pentru cæ, în condifliile unei fuziuni tot mai accelerate a industriei culturale cu ultimele bastioane ale uneisfere autonome a artei înalte, autoreflexivitatea a început tot mai mult øi inevitabil sæ se deplaseze de-a lungulgraniflei dintre pozitivismul logic øi campaniile publicitare.

Mai departe, drepturile øi rafliunea de a fi ale uneiclase de mijloc postbelice recent consacrate, care øi-a atins deplina maturitate în aniiøi-ar putea asumaidentitatea esteticæ în chiar modelul tautologiei øi în estetica administrafliei datând omul non-comited însoflesc. Fiindcæ aceastæ identitateesteticæ e structuratæ, în mare mæsuræ, dupæ modelul identitæflii sociale a clasei, cu alte cuvinte, ca unace se ocupæ doar cu administrarea muncii øi producfliei în loc sæ producæ propriu-zis øi cu distribuirea mærfurilor.

Ajungînd sæ fie stabil instalatæ pe poziflia celei mai obiønuite øi mai puternice clase sociale din societateapostbelicæ, aceastæ clasæ e cea care, dupæ cum scria H. N-a fost întîmplætor faptul cæ un proiect literar atît deprofund pozitivist avea sæ serveascæ apoi, în America, ca un punct de plecare pentru arta conceptualæ.

Însæ,paradoxal, s-a întîmplat în exact acelaøi moment istoric ca funcfliile sociale ale principiului tautologic sæ-øidescopere cea mai lucidæ analizæ într-o examinare criticæ lansatæ în Franfla.

În primele scrieri ale lui Roland Barthes gæsim, concomitent cu le nouveau roman, o discuflie despre tautologic:Tautologia. Da, øtiu, cuvîntul nu este frumos. Dar øi lucrul este foarte urît. Însæ orice respingere a limbii este øi o moarte. Tautologia întemeiazæ o lume moartæ, o lume imobilæ. Însæ de astæ datæ, în loc sæ fie discutat ca formæ lingvisticæøi retoricæ, a fost analizat ca efect social general: atît ca reflex comportamental de nedepæøit, cît øi, odatæce exigenflele industriei culturale avansate adicæ publicitatea øi mass-media au fost instaurate sub forma culturiispectacolului, ca o condiflie universalæ a experienflei.

Ceea ce, desigur, ræmîne deschis discufliilor e mæsuraîn care arta conceptualæ de un anumit tip a împærtæøit aceste condiflii sau chiar le-a promulgat øi le-a implementatîn sfera esteticului — ceea ce ar explica astfel, probabil, prezenfla øi succesul sæu ulterior într-o lume a strategiilorpublicitare — sau, ca alternativæ, mæsura în care s-a înscris doar într-o logicæ inevitabilæ a unei lumiadministrate în întregime, aøa cum o definea termenul celebru al lui Adorno. Astfel scria Guy Debord în Caracterul fundamental tautologic al spectacolului decurge din simplul fapt cæ mijloacele sale sînt în acelaøitimp scopul sæu.

În imperiul pasivitæflii moderne, el este soarele care nu apune niciodatæ. El acoperætoatæ suprafafla tay fm dating, scældîndu-se la nesfîrøit în propria-i glorie.

Nu e deci surprinzætor cæ aceste douæ forme au datând omul non-comited cît se poate de ræspîndite în producfliapicturalæ datând omul non-comited sculpturalæ de la începutul øi mijlocul deceniului øapte. Acesta a fost momentul în care o riguroasæautoreflexivitate s-a orientat spre examinarea limitelor tradiflionale ale obiectelor sculpturale moderniste, totaøa cum o reflecflie fenomenologicæ asupra spafliului vizualitæflii insista asupra reîncorporærii parametrilor arhitecturaliîn conceperea picturii øi a sculpturii.

datând pe cineva care nu este religios

Atît de profund au pætruns pætratul øi cubul în vocabularul sculpturii minimaliste, încît, înLucy Lipparda publicat un chestionar care examina rolul acestor forme, øi pe care îl fæcuse sæ circule printre numeroøi artiøti. În ræspunsul sæu la chestionar, Donald Judd, într-una din multiplele sale tentative de-a degaja morfologia minimalismuluipornind de la cercetæri similare asupra avangardei istorice din prima parte a secolului XX, a înfæfliøatdimensiunea agresivæ a gîndirii tautologice deghizatæ în pragmatism, aøa cum se întîmpla, în general, în cazulsæucontestînd, pur øi simplu, cæ vreo semnificaflie istoricæ ar putea fi inerentæ formelor datând omul non-comited sau stereometrice:Nu cred cæ e nimic special la pætrate, pe care nu le utilizez, sau la cuburi.

Nu au, cu siguranflæ, nicio semnificaflieintrinsecæ sau vreo superioritate oarecare. Øi totuøi, e ceva: cuburile sînt mult mai uøor de fæcut decît sferele. Calitatea principalæ a formelor geometrice e cæ nu sînt organice, aøa cum e, altminteri, orice artæ. Oformæ care sæ nu fie nici geometricæ, nici organicæ ar fi o mare descoperire.

geek dating site

Tocmai în acest mod începîndcu Pætratul negru al lui Malevici, dinpætratul se indicæ færæ încetare pe sine: ca perimetru spaflial, ca plan,ca suprafaflæ øi, simultan, ca suport. Aceastæ tranziflie s-a efectuat datând omul non-comited cadrul artei protoconceptuale de la începutul øi mijlocul anilor printr-unnumær relativ limitat de operaflii pictoriale specifice. A fost realizatæ, în primul rînd, prin accentuarea opacitæfliipicturii. Statutul de obiect al structurii picturale putea fi subliniat unificîndu-i øi omogenizîndu-i suprafafla prinmonocromie, texturæ serializatæ øi structuræ compoziflionalæ cadrilatæ; sau putea fi scos în evidenflæ obturînd literalmentetransparenfla spaflialæ a unei picturi, prin simpla modificare a suportului sæu material: transpunîndu-lde pe pînzæ pe o flesæturæ nefixatæ pe øasiu sau pe metal.

Acest tip de investigare a fost dezvoltat sistematic înpicturile protoconceptuale ale lui Robert Ryman, de pildæ, care a folosit fiecare din aceste posibilitæfli separatsau în diferite combinaflii, de la începutul pînæ la mijlocul anilor ; sau, dupæîn picturile lui RobertBarry, Daniel Buren øi Niele Toroni.

În al doilea rînd — printr-o datând omul non-comited øi inversiune directæ a primeia —, statutul de obiect putea fi atins accentuînd,într-o manieræ literalæ, transparenfla picturii.

Acest lucru implica instituirea unei dialectici între suprafaflapicturalæ, cadru øi suport arhitectural, fie printr-o deschidere literalæ a suportului pictural, ca în primele Structuresale lui Datând omul non-comited LeWitt, fie prin inserflia unor suprafefle transparente sau translucide în cadrul convenflional alprivirii, ca în picturile de fibre de sticlæ ale lui Ryman, în primele picturi de nailon ale lui Buren sau în panourilede sticlæ încadrate în metal ale lui Michael Asher øi Gerhard Richter, ambele realizate între øi Sauca în opera timpurie a lui Robert Barry cum ar fi lucrarea sa Painting in Four Parts dindin Colecflia FER ,unde obiectele pætrate, monocrome de pînzæ pæreau sæ-øi asume acum rolul unei simple demarcaflii arhitecturale.

Funcflionînd ca obiecte picturale descentrate, ele delimiteazæ spafliul arhitectural exterior într-o manieræanalogæ compozifliilor seriale sau centrale din primele lucræri minimaliste, care încæ mai defineau spafliul sculpturalsau pictural intern. Ori ca în pînza pætratæ a lui Barrycare trebuie plasatæ exact la mijlocul pereteluice are o funcflie arhitecturalæ de sprijin, øi în care lucrarea e conceputæ astfel încît sæ deplaseze lectura sade la un obiect pictural centrat, unificat, înspre o experienflæ a contingenflei arhitecturale, încorporînd astfel strategiilesuplimentare øi supradeterminante ale plasærii curatoriale øi ale convenfliilor instalafliei dezavuate, de obicei,în picturæ øi sculpturæ în concepflia lucrærii înseøi.

Toate acestea dincolo de împærtæøirea unei evidente morfologii a cubului s-au angajat într-o dialecticæa opacitæflii øi transparenflei sau în sinteza acestei dialectici în reflectarea în oglindæ, aøa cum se întîmpla în MirroredCubes a lui Morris sau în variafliile estetizate ale temei executate de Larry Bell.

Odatæ angajate în dialecticasuprafeflei øi a cadrului øi în aceea a obiectului øi a recipientului arhitectural, ele au dislocat raporturile tradiflionaledintre figuræ øi fond. Desfæøurarea unora sau a tuturor acestor strategii sau, în majoritatea cazurilor, a diferitelor lor combinaflii încontextul artei minimaliste øi postminimaliste, adicæ pictura øi sculptura protoconceptualæ, a avut ca rezultat oserie de obiecte hibride.

viteză dating pdx

Acestea nu mai corespundeau niciuneia din categoriile tradiflionale de atelier øi nicinu mai puteau fi identificate ca decoraflii arhitecturale sau în relief — aceøtia fiind termenii de compromis folosiflide obicei pentru a crea o punte între aceste categorii.

Astfel, aceste obiecte demarcau un alt spectru al reorientæriiînspre arta conceptualæ. Demontîndu-le pe ambele, finalmente, odatæ cu inerentele lor convenflii alevizualitæflii, ele au instituit o esteticæ a administrærii. La prima vedere, diversitatea acestor obiecte protoconceptuale ar putea sugera cæ manierele lor estetice efectivede operare diferæ atît de profund, încît o lecturæ comparativæ care sæ opereze doar cu organizærile lor formaleøi morfologice aparent analoge — toposul vizual øi pætratul — ar fi ilegitimæ.

De exemplu, istoria artei a excluschiar din acest motiv Condensation Cube a lui Haacke de la orice afiliere la minimalism. Cu toate acestea, tofli15 16aceøti artiøti definesc, pe black man dating profil mijlocul anilorproducflia øi receptarea artisticæ într-un fel care trece dincolode pragul tradiflional al vizualitæflii atît în termeni de datând omul non-comited sau de proceduri de producflie specifice atelierului,cît øi în termeni de producflie industrialæøi tocmai în virtutea acestei paralele poate fi înfleles faptul cæ lucrærilelor se aflæ într-o datând omul non-comited conexiune, dincolo de o simplæ analogie structuralæ sau morfologicæ.

Lucrærile protoconceptualede la mijlocul anilor redefinesc, într-adevær, experienfla esteticæ ca multiplicitate de modurinespecializate ale experienflei obiectului øi a limbajului. În funcflie de lectura pe care o provoacæ aceste obiecte,experienfla esteticæ — drept o investire individualæ øi socialæ a obiectelor cu semnificaflie — se constituie prin convenfliilingvistice øi, nu mai puflin, prin convenflii speculare, prin determinarea instituflionalæ a statutului obiectuluila fel de mult ca prin capacitatea de-a lectura a spectatorului.

În cadrul acestei concepflii împærtæøite de cei mai mulfli, ceea ce distinge obiectele între ele e accentul pe carefiecare îl pune pe diverse aspecte ale acestei deconstrucflii a conceptelor tradiflionale care definesc vizualitatea. De exemplu, Mirrored Cubes a lui Morris prin încæ o execuflie aproape literalæ a unei datând omul non-comited descoperite în GreenBox [Cutie verde, ] a lui Duchamp situeazæ spectatorul pe sutura reflecfliei în oglindæ: interfafla dintre obiectulsculptural øi situl arhitectural, unde niciunul din elemente nu poate cæpæta o poziflie de prioritate sau dominaflieîn triada spectator — obiect sculptural — spafliu arhitectural.

Øi, atîta vreme cît lucrarea acflioneazæ pentru a înscrieun model fenomenologic al experienflei într-un model tradiflional al specularitæflii pur vizuale øi, totodatæ, pentrua-l disloca, principalul punct asupra cæruia se concentreazæ ræmîne obiectul sculptural øi apercepflia sa vizualæ.

Dimpotrivæ, Condensation Cube al lui Haacke — deøi suferæ, într-o manieræ evidentæ, de un reductivism scientist,aici chiar mai riguros instituit, øi de moøtenirea pozitivismului empiric al modernismului — abandoneazæ orelaflie specularæ cu obiectul în general, stabilind, în schimb, un sistem biofizic ca legæturæ între privitor, obiectsculptural øi sit arhitectural.

În acest fel, structura,amplasarea øi materialele intervenfliei sînt, în însuøi momentul concepfliei, cu totul determinate de viitoarea lordestinaflie.

Deøi niciuna din suprafefle nu e precizatæ explicit în funcflie de contextul sæu instituflional, aceastæ ambiguitatea dislocærii dæ naøtere la douæ lecturi opuse, øi totuøi reciproc complementare. Pe de altæ parte, niciuna din aceste suprafefle n-ar puteafi vreodatæ luatæ în considerare independent de amplasarea ei instituflionalæ, de vreme ce inscripflia fizicæ depe fiecare suprafaflæ genereazæ, inevitabil, lecturi contextuale ce depind de convenfliile instituflionale øi de utilizærilespecifice ale acelor suprafefle în spafliile respective.

Trecînd dincolo de precizia literalæ sau perceptivæ cu care Barry øi Ryman fæcuseræ înainte legætura dintre obiectelepicturale øi pereflii folosifli, prin tradiflie, pentru expunere, dorind sæ facæ manifestæ interdependenfla lor fizicæ øiperceptivæ, cele douæ pætrate ale lui Weiner sînt acum integrate fizic atît în aceste suprafefle de susflinere, cîtøi în definirea lor instituflionalæ.

Mai mult, fiindcæ inscripflia lucrærii implicæ, paradoxal, dislocarea fizicæ a suprafefleide susflinere, ea genereazæ, de asemenea, o experienflæ a retragerii perceptive. A fost cît se poate de firesc ca, la prima mare expoziflie de artæ conceptualæ a lui Seth Siegelaub, evenimentulintitulat January 5—31,Lawrence Weiner sæ prezinte o formulæ care datând omul non-comited sæ opereze ca matrice întemeietoarea tuturor propozifliilor sale ulterioare.

Abordînd tocmai relafliile în cadrul cærora se constituie operade artæ ca o formulæ deschisæ, structuralæ, sintagmaticæ, aceastæ declaraflie matricealæ definea parametrii opereide artæ ca fiind aceia ai condifliilor auctorialitæflii øi producfliei øi încadra interdependenfla lor faflæ de condifliile posesiuniiøi utilizærii øi aceasta, nu în ultimul rînd, la nivel propoziflional ca definiflie lingvisticæ determinatæ de øi variabilæîn funcflie de tofli aceøti parametri, în constelafliile lor fluctuante øi aflate într-o continuæ transformare.

În privinfla diferitelor maniere de utilizare Artistul poate alcætui piesa.

Descarcă revista în format PDF - idea

Piesa poate fi fabricatæ. Piesa nu trebuie construitæ. Fiecare element fiind echivalent øi consecvent cu intenflia artistului, decizia în privinfla condifliilor ræmîne pe seamareceptorului, cu ocazia receptærii.

lucruri bune despre întâlnirea unui englez

E o recunoaøterea faptului cæ materialele øi procedurile, suprafeflele øi texturile, spafliile øi amplasamentele nu sîntdoar o chestiune picturalæ sparkologie dating site sculpturalæ ce trebuie tratatæ doar în termenii unei fenomenologii a experienfleivizuale øi cognitive sau în termenii unei analize structurale a semnului aøa cum mai credeau încæ majoritateaartiøtilor minimaliøti øi postminimaliøtici sînt întotdeauna deja înscrise în convenfliile limbajului øi, prin aceasta,în puterea instituflionalæ øi în investirea ideologicæ øi economicæ.

Iar dacæ totuøi aceastæ recunoaøtere pæreaîncæ a fi într-un stadiu latent în lucrærile lui Weiner øi Barry de datând omul non-comited sfîrøitul anilorea urma sæ se facæ manifestæcu repeziciune în lucrærile artiøtilor europeni din aceeaøi generaflie, în special în cele ale lui Marcel Broodthaers,Daniel Buren øi Hans Haacke, dupæ De altfel, critica instituflionalæ a devenit punctul esenflial al atacurilorcelor trei artiøti asupra falsei neutralitæfli a vederii care furnizeazæ premisele rafliunii de-a fi a acestor instituflii.

Înasemenea tovaræøilor sæi americani, Buren pleacæ de la o investigaflie criticæ asupra minimalismului. Buren s-a angajat, pe de-o parte, într-o evaluare criticæ a moøtenirii picturii modernistetîrzii øi americane postbeliceiar pe de altæ parte, într-o analizæ a moøtenirii lui Duchamp, pe care o priveaca o negare cu totul inacceptabilæ a picturii.

Aceastæ variantæ proprie de lecturæ a lui Duchamp øi a readymadeuluica act de o radicalitate mic-burghezæ anarhistæ, deøi nu necesarmente corectæ øi dusæ pînæ la capæt, i-a permislui Buren sæ construiascæ o criticæ plinæ de succes a ambelor: pictura modernistæ øi readymade-ul lui Duchampca Alter-ul sæu istoric radical. În scrierile øi intervenfliile sale redactate începînd cuprin critica sa la adresaordinii speculare a picturii øi a cadrului instituflional ce o determinæ, Buren a reuøit performanfla excepflionalæde a disloca ambele paradigme, atît cea a picturii, cît øi cea a readymade-ului chiar douæzeci de ani mai tîrziu,aceastæ criticæ face sæ paræ cu totul inoportunæ continuarea în manieræ naivæ a producfliei de obiecte dupæ modelulreadymade-ului duchampian.

Tezacentralæ a lui Buren era cæ eroarea readymade-ului duchampian consta în ocultarea condifliilor ce modeleazæcadrul instituflional øi discursiv, condiflii care i-au permis încæ de la început readymade-ului sæ-øi producæ ræsturnærileîn ce priveøte atribuirea de semnificaflie øi experienfla obiectului.

Cu toate acestea, s-ar putea susfline la fel debine cæ — aøa cum o sugereazæ, de altfel, Marcel Broodthaers în catalogul expozifliei The Eagle from the Oligoceneto Today din Düsseldorf — definifliile contextuale øi construcfliile sintagmatice ale operei de artæ fuseseræ evidentinaugurate de modelul readymade-ului lui Duchamp.

Plecînd de la minimalista dezmembrare literalæ a picturii în special de la cea a luiRyman øi FlavinBuren a transformat mai întîi picturalitatea într-un alt model, printre altele, de opacitate øi obiectualitate. Araba — devenită oficială sub Omeiazi — a devenit limbă dominantă, înlocuind greaca și aramaicadominante în epoca bizantină. ÎnTuluniziidinastie ce conducea Datând omul non-comited islamic, au anexat Siria ce aparținea Abasizilor, și au fost mai târziu înlocuiți cu dinastia egipteană a Ihșidiziloriar mai târziu cu hamdaniziidinastie ce își au originea în Alep, fondată de Sayf al-Dawla.

Mongolii conduși de Ghazan i-au înfrânt pe Mameluci. Părți ale Siriei au fost deținute de stăpâni francezi, englezi, italieni și germani, între șiîn timpul cruciadelorstăpânirile ce au datând omul non-comited în acea perioadă fiind cunoscute ca state cruciateiar prima țară de acest fel din Siria a fost Principatul de Antiohia.

God's instruction

Regiunea montană de coastă a fost de asemenea ocupată în parte de ismaeliți nizarițiașa-numiții Asasinicare au avut confruntări și armistiții intermitente cu statele cruciate.

Alep a căzut în mâinile mongolilor lui Hulegu în ianuarieiar Damascul în martie, dar apoi Hulegu a fost forțat să-și întrerupă atacul și să se întoarcă în China pentru a trata o dispută de succesiune. Sistemul otoman n-a fost împovărător pentru sirieni deoarece turcii au respectat araba ca limbă a Coranului și au acceptat rolul apărătorilor credinței. Damascul a devenit centru comercial important al Meccăice a primit un caracter sfânt pentru musulmani, datorită rezultatelor bune ale pelerinilor nenumărați ce au trecut prin pelerinajul spre Mecca.

Fiecare minoritate etno-religioasă — musulmani șiiți arabimusulmani sunniți arabiortodocși sirieni aramei, ortodocși greci, creștini maronițicreștini asirieniarmenikurzi și evrei — constituia millet. În timpul conducerii sale scurte asupra domeniului, a încercat să schimbe demografia și structura socială a regiunii: a adus mii de țărani egipteni pentru a popula câmpiile din Siria de sud, a reconstruit Jaffa și a așezat în ea soldați egipteni veterani, intenționând să o transforme într-o capitală regională și a zdrobit rebeliunile țăranilor și datând omul non-comited și a deportat oamenii neloiali din triburi.

Oricum, în a fost nevoit să predea teritoriul înapoi otomanilor. Dinreformele Tanzimatului au fost aplicate în Siria otomană, fiind dezmembrate provinciile vilaietele Alep, Zor, Beirut și Damasc; a fost creat Mutasarifatul Muntelui Datând omul non-comited și curând după aceasta, Mutasarifatul Ierusalim a fost creat și a primit un statut separat. În timpul Primului Război MondialImperiul Otoman a intrat în conflict de partea Germaniei și imperiului austro-ungar.

În cele din urmă a suferit înfrângere și a pierdut controlul asupra întregului Orient Apropiat în favoarea Imperiului Britanic și a Imperiului Francez. În timpul conflictului, genocidul împotriva popoarelor creștine a fost executat de otomani și aliații săi sub forma Genocidului Armean și a celui Asirian, orașul Deir datând omul non-comited din Siria otomană fiind destinația finală a acestor marșuri ale morții.

Inițial, cele două teritorii au fost separate de o graniță ce se întindea aproape ca o linie dreaptă, de la Iordan la Iran. În orice caz, descoperirea petrolului în regiunea Mosul puțin înainte de sfârșitul războiului, a dus la o altă negociere cu Franța înprin care această regiune a fost cedeată 'Zonei B', adică zonei britanice de influență.

Această frontieră a fost mai târziu recunoscută pe plan internațional când Siria a primit un mandat al Ligii Națiunilor în Oricum, această conducere a durat doar câteva luni, până la Bătălia de la Maysalun.

Trupe franceze au ocupat Siria în urma Conferinței de la San Remola care s-a propus ca Liga Națiunilor să pună Siria sub mandat francez. Este ceea ce a făcut Gouraud. Al-Atrash a câștigat niște bătălii împotriva francezilor, notabile fiind Bătălia de la al-Kafr din 21 iulieBătălia de la al-Mazraa din 2—3 august și bătăliile de la Salkhad, al-Musayfirah și Suwayda.

Dacæ istoriaultimilor cincizeci de ani ai artei ne învaflæ ceva, atunci cu siguranflæ cæ ea ne spune cæ o artæ detaøatæ delumea socialæ e liberæ sæ meargæ unde vrea, numai cæ nu are unde sæ meargæ. If we are to learn any lesson from the history of the pastfifty years of art, it is surely that an art unattached to the social world is free to go anywhere but that it has nowhere to go.

Franța a trimis mii de soldați din Maroc și Senegal, redobândind astfel multe orașe, deși rezistența a durat până în primăvara lui Francezii l-au condamnat la moarte pe Sultan al-Atrash, dar acesta a scăpat cu rebelii la Transiordania și a fost în cele din urmă iertat. S-a întors în Siria îndupă semnarea Tratatului Siriano-Francez.

Datând omul non-comited și Franța au negociat un tratat de independență în septembrieiar Hashim al-Atassi a fost primul președinte ce a fost ales sub prima încarnare a republicii moderne Siria.