Sari la conținut

Documente solicitate referenților oficiali din străinătate Adeverință de la locul de muncă, din care să reiasă vechimea în specialitate; Copie după pașaport; Curriculum Vitae semnat olograf, din care să rezulte îndeplinirea condițiilor de eligibilitate pentru calitatea de referent oficial după caz: funcția didactică, de cercetare sau calitatea de conducător de doctorat. DOCUMENTE ÎN FORMAT DIGITAL: 2 compact-discuri CD sau DVD pe care sunt înscrise : teza de doctorat și anexele sale un fişier PDF care conţine atât textul integral al tezei de doctorat cât şi cuprinsul şi bibliografia ; rezumatul în limba română al tezei de doctorat împreună cu cuvintele-cheie şi cuprinsul alt fişier în format PDF ; rezumatul într-o limbă de circulaţie internatională al tezei de doctorat împreună cu cuvintele-cheie şi cuprinsul alt fişier în format PDF ; Curriculum Vitae al studentului-doctorand; copii scanate ale publicațiilor rezultate în urma cercetării științifice din programul de studii doctorale, publicate sau acceptate spre publicare; o listă de 5 — 10 cuvinte cheie în limbile română și engleză şi un rezumat scurt între și de caractere în limbile română și engleză, în format. Pentru informații suplimentare, puteți consulta Metodologia-cadru de profil, aprobată prin ordin de ministru vezi secțiunea Cadru normativ din această pagină.

dating o fată de doctorat black dating site londra

Raportul de Similitudine este remis conducătorului de doctorat, care va întocmi Rezoluția conducătorului de doctorat cu privire la Raportul de Similitudine. Presusținerea reprezintă prezentarea de către studentul-doctorand a tezei sale de doctorat în fața comisiei de îndrumare din cadrul acelei școli doctorale.

Presusținerea poate fi publică.

dating o fată de doctorat asian dating alhambra

La presusținere se întocmește un proces-verbal din care trebuie să rezulte decizia conducătorului de doctorat și a membrilor comisiei de îndrumare asupra depunerii oficiale a tezei și organizării susținerii publice.

Durata evaluării tezei în comisia de îndrumare nu poate depăși 30 zile.

dating o fată de doctorat turtle dating site

În urma obținerii deciziei din partea conducătorului de doctorat și a membrilor comisiei de îndrumare asupra depunerii oficiale a tezei și organizării susținerii publice studentul-doctorand predă la Institutul de Studii Doctorale următoarele: ETAPA I: Documente necesare pentru depunerea oficială a tezei de doctorat la Institutul de Studii Doctorale în vederea susținerii publice A.

DOCUMENTE ÎN FORMAT DIGITAL: 2 compact-discuri CD sau DVD pe care sunt înscrise : teza de doctorat și anexele sale un fişier PDF care conţine atât textul integral al tezei de doctorat cât şi cuprinsul şi bibliografia ; rezumatul în limba română al tezei de doctorat împreună cu cuvintele-cheie şi cuprinsul alt fişier în format PDF ; rezumatul într-o limbă de circulaţie internatională al tezei de doctorat dating o fată de doctorat cu cuvintele-cheie şi cuprinsul alt fişier în format PDF ; Curriculum Vitae al studentului-doctorand; copii scanate ale publicațiilor rezultate în urma cercetării științifice din programul de studii doctorale, publicate sau acceptate spre publicare; o listă de 5 — 10 cuvinte cheie în limbile română și engleză şi un rezumat scurt între și de caractere în limbile română și engleză, în format.

CV-urile membrilor comisiei de doctorat. CV-urile trebuie sa fie actualizate, datate si semnate de către membrii comisiei. Recomandăm ca CV-urile să fie în format europass.

Operațiuni preliminare, care pregătesc depunerea tezei de doctorat la secretariatul Institutului de Studii Doctorale ISD 1.

Finanţarea studiilor de doctorat poate fi realizată şi de persoane juridice de drept privat sau de institute de cercetare-dezvoltare, pe baza unui contract. Au dreptul să participe la concursul de admitere la studii universitare de doctorat numai absolvenţii cu diplomă de master sau echivalenta acesteia.

Pentru informații suplimentare, puteți consulta Metodologia-cadru de profil, aprobată prin ordin de ministru vezi secțiunea Cadru normativ din această pagină.

The power of vulnerability - Brené Brown

Curriculumul de pregătire şi programul de cercetare sunt stabilite de conducătorul de doctorat şi de şcoala doctorală. Programele de studii universitare de doctorat se finalizează prin susţinerea publică în faţa comisiei de doctorat a tezelor de doctorat.

dating o fată de doctorat speed ​​dating tampa bay fl

Dacă studentul-doctorand a îndeplinit toate cerinţele prevăzute în programul de cercetare ştiinţifică şi aprecierile asupra tezei de doctorat permit atribuirea calificativului Excelent, Foarte bine, Bine sau Satisfăcător, comisia de doctorat propune acordarea titlului de doctor, propunere care se înaintează CNATDCU, spre validare.

După validarea tezei de doctorat, se atribuie titlul de doctor prin ordin al ministrului.

În conformitate cu prevederile ordinului de ministru nr. Acestea se desfăşoară pe baza Codului studiilor universitare de doctorat, aprobat prin HG nr. Programele de studii universitare de doctorat se pot organiza la forma de învăţământ cu frecvenţă şi cu frecvenţă redusă. Durata programului de studii universitare de doctorat este, de regulă, de 3 ani. În situaţii speciale, durata programului de studii universitare de doctorat poate fi prelungită cu 1 - 2 ani, cu aprobarea senatului universitar, la propunerea conducătorului de doctorat şi în limita fondurilor disponibile.

Instituţiile de învăţământ superior, organizatoare de studii universitare de doctorat, pot solicita aprobarea de Ministerul Educației de noi domenii de doctorat, conform ordinului de ministru nr.